Click for Gdansk, Poland Forecast
 
 
 

 

„Siarkopol” Gdańsk S.A., 80-601 Gdańsk, ul. mjr. H. Sucharskiego 12 ogłasza przetarg ofertowy na świadczenie usług serwisowych

dotyczących „instalacji oraz urządzeń zainstalowanych na terenie siedziby Spółki, w skład których między innymi wchodzą:

1.         urządzenia do przeładunku siarki;

2.         instalacje do produkcji i przesyłu pary i ciepłej wody;

3.         urządzenia zakładowej oczyszczalni ścieków;

4.         instalacje magazynowania i przesyłu towarów płynnych (w tym ropopochodnych);

5.         ponadto wykonywanie prac pomocniczych przy usuwaniu awarii infrastruktury  kolejowej.

Usługi serwisowe obejmują: prace konserwacyjne, remontowe, modernizacyjne, konsultacje techniczne w dni powszednie od godziny 700 do 1500 oraz gotowość i interwencje w przypadku awarii poza ustalonymi godzinami pracy.Usługi serwisowe nie obejmują kosztu zakupu części i materiałów.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg – świadczenie usług serwisowych”. Oferty z proponowaną ceną netto należy złożyć w sekretariacie Siarkopol Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Mjr H. Sucharskiego 12, 80-601 Gdańsk w nieprzekraczalnym terminie do 13 maja 2019 do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 maja 2019 r. o godz. 10.15 w siedzibie Siarkopol Gdańsk SA w sali nr 9. Otwarcie ofert niniejszym postępowaniu jest niejawne.

Informacje dotyczące przedmiotu przetargu udziela Pan Jacek Ciepiela, tel. Kom. 608361569

 

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do: swobodnego wyboru oferenta lub odrzucenia oferty, wystąpienia o uzupełnienie ofert, odwołania postępowania przetargowego przed otwarciem ofert, unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyn, a także do zamknięcia przetargu bez wybrania oferty. Otwarcie ofert w tym postępowaniu jest niejawne.

 

 

Napisane dnia 15/04/2019 przez Siarkopol Gdansk S.A.