Click for Gdansk, Poland Forecast
 
 
 

 

Zaproszenie do składania ofert

„Siarkopol” Gdańsk S.A., 80-601 Gdańsk, ul. mjr. H. Sucharskiego 12 zaprasza do składania ofert na realizację Zamówienia obejmującego wykonanie prac związanych z przeniesieniem szafy sterowniczej taśmociągów rozładowczych. 

Przedsiębiorstwo "Siarkopol" Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zaprasza do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest realizacja Zamówienia obejmującego wykonanie prac związanych z przeniesieniem szafy serowniczej taśmociągów rozładowczych TRS-1 i TRS-2 z obecnej, zenwętrznej lokalizacji, do pomieszczenia zamkniętego w podstacji PTR-1 na terenie Spółki.

Termin składania ofert upływa w dniu 20 maja 2019 roku o godz. 10.00.

Dokumentacja dotycząca postępowania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Osobą uprawniona do kontaktu z Oferentami jest Pan Rafał Cichosz, tel. 606 789 043, e-mail: rcichosz@siarkopol.gda.pl.


 

Zamawiający ma prawo zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, włączając w to kryteria oceny ofert, warunki udziału w postępowaniu oraz sposób ich spełnienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.siarkopol.gda.pl.

Napisane dnia 13/05/2019 przez Siarkopol Gdansk S.A.