Click for Gdansk, Poland Forecast
 
 
 


 

Zarząd

Spółki Akcyjnej „SIARKOPOL” Gdańsk S.A.

z siedzibą w Gdańsku ul. Mjr H.Sucharskiego 12, 80-601 Gdańsk

działając w imieniu Ministra Skarbu Państwa

 

 

na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r., Nr 171, poz.1397 z późn. zm.) oraz § 14 ust.1 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. Nr 35, poz.303 z późn.zm.)

ponawia ogłoszenie o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom 18.750 sztuk (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt sztuk) akcji imiennych serii A Spółki Akcyjnej „SIARKOPOL” Gdańsk S.A. o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda.

 

1.      Umowy nieodpłatnego zbycia akcji można zawierać od dnia 09 stycznia 2012 roku w siedzibie Spółki w Gdańsku ul.Mjr H.Sucharskiego 12, pokój  nr 12 mieszczący się w Budynku Zarządu w godzinach od 900 do 1400.

2.      Osoby zgłaszające się w celu zawarcia umowy nieodpłatnego nabycia akcji winny legitymować się aktualnym dowodem osobistym lub paszportem.

3.      W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa osoba uprawniona może wyznaczyć pełnomocnika do zawarcia umowy, złożenia stosownych oświadczeń, odbioru odcinka zbiorowego akcji oraz złożenia wniosku o wpis do księgi akcyjnej. Wzór pełnomocnictwa można uzyskać w Spółce (Budynek Zarządu, pokój nr 12, telefon: (58) 555 24 02.

4.      Spadkobiercy uprawnionych pracowników mogą zrealizować prawo do nieodpłatnego nabycia akcji o ile przedstawią prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Informacje szczegółowe można uzyskać w Spółce nr telefonu: (58) 555 24 02.

5.     Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki może być realizowane przez uprawnionych pracowników do dnia 28 grudnia 2012 roku. Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa.

6.      Wszelkie informacje na temat szczegółów procesu zawierania umów oraz wydawania akcji uprawnionym pracownikom można uzyskać telefonicznie:(58)5552402, (58)5552411 lub e-mail: ekarczewska@siarkopol.gda.pl , kadry@siarkopol.gda.pl

 

 

plik ogłoszenia 

 

  

Napisane dnia 16/11/2012 przez Siarkopol Gdansk S.A.