Click for Gdansk, Poland Forecast
 
 
 

Przedsiębiorstwo „Siarkopol” Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku niniejszym pismem zaprasza do złożenia oferty na realizację Zamówienia obejmującego dobranie i wykonanie robót polegających na zabudowaniu separatora węglowodorów odwodnienia tac przeciwrozlewowych stanowiska rozładunkowego toru nr 32 i nr 33 w Siarkopol Gdańska S.A.

pliki:

specyfikacja warunków zamówienia

Rysunek przyłączenia tac do separatora 

Rzędna wysokości odwodnienia

Usytuowanie tacy wraz z odwodnieniem

Napisane dnia 16/08/2018 przez Siarkopol Gdansk S.A.