Click for Gdansk, Poland Forecast
 
 
 

Zarząd Spółki „Siarkopol” Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku (KRS 0000045354) ("Spółka"), działając na podstawie art. 418  w zw. z art. 416 § 3 k.s.h., niniejszym ogłasza uchwałę nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9.05.2018r. w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych, o następującej treści:

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Siarkopol” Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji „Siarkopol” Gdańsk S.A. w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych od akcjonariuszy mniejszościowych - pracowników przez akcjonariusza większościowego - PERN S.A.

1.      Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 418 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę o przymusowym wykupie 16.790 (słownie: szesnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji Spółki należących do 436 akcjonariuszy mniejszościowych:

Lista akcjonariuszy (link do pliku)


 

Napisane dnia 25/05/2018 przez Siarkopol Gdansk S.A.