Click for Gdansk, Poland Forecast
 
 
 

„Siarkopol” Gdańsk S.A., 80-601 Gdańsk, ul. mjr. H. Sucharskiego 12, ogłasza przetarg w formie ofert pisemnych na sprzedaż LOKOMOTYWY SPALINOWEJ MANEWROWEJ SM42 NR 2090

Przedmiotem przetargu jest lokomotywa spalinowa manewrowa model SM42 – 2090 o charakterystyce dostępnej w siedzibie Spółki. Chętni mają możliwość obejrzenia lokomotywy w Gdańsku przy ul. Mjr.H. Sucharskiego 12 w dni powszednie w godzinach 1100 – 1400 (do daty przetargu).

Cena wywoławcza: 58.000 PLN netto (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy). Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg – sprzedaż lokomotywy ”.

Oferty z proponowaną ceną netto należy składać w sekretariacie „Siarkopol”  Gdańsk S.A. w Gdańsku przy ulicy mjr. H. Sucharskiego 12, 80-601 Gdańsk w nieprzekraczalnym terminie do 27 lipca 2017r. godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lipca 2017r. o godz. 10.15 w siedzibie „Siarkopol” Gdańsk S.A. przy ulicy mjr. H  Sucharskiego 12  w sali nr 9. Otwarcie ofert w niniejszym postępowaniu jest niejawne.

Oferta powinna zawierać w szczególności :

- imię i nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę Oferenta

- dane osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta

- oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu

- oferowaną cenę

Informacje dotyczące przedmiotu przetargu udziela Pan Krzysztof Zarębski, tel.  kom. 606 789 172.        

 

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do: swobodnego wyboru oferenta lub odrzuceniu oferty, wystąpienia o uzupełnienie ofert, odwołania postępowania przetargowego przed otwarciem ofert, unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyn, a także do zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.

 

 

Napisane dnia 12/07/2017 przez Siarkopol Gdansk S.A.