Click for Gdansk, Poland Forecast
 
 
 

„Siarkopol” Gdańsk S.A., 80-601 Gdańsk, ul. mjr. H. Sucharskiego 12 

ogłasza przetarg ofertowy na umycie wnętrza zbiornika "D" V=10.000 cbm po oleju opałowym ciężkim.

 

Zbiornik jest w ciągłej eksploatacji i służy jako magazyn mazutu dla naszych kontrahentów. Wymiary zbiornika wynoszą: średnica Dn = 28 m, wysokość H = 17 m; zbiornik posiada nagrzewnice parowe. Po umyciu koniecznym będzie przedstawienie świadectwa odgazowania zbiornika. Stopień czystości ma umożliwić Urzędowi Dozoru Technicznego przeprowadzenie rewizji wewnętrznej zbiornika. Kryterium branym pod uwagę przy wyborze Oferenta będzie cena usługi oraz czas wykonania. Planowany okres wyłączenia zbiornika: czerwiec 2019 r..

Oferty  należy składać w sekretariacie „Siarkopol” Gdańsk S.A. w Gdańsku 80-958 przy ulicy mjr. H Sucharskiego 12  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.03.2019 godz. 1000. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta – mycie zbiornika”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2019  o godz. 1015 w siedzibie „Siarkopol” Gdańsk S.A przy ulicy mjr. H Sucharskiego 12.

Dodatkowych informacji udziela: Jacek Ciepiela, tel. 608 361 569, email: jciepiela@siarkopol.gda.pl   

 

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do: swobodnego wyboru oferenta lub odrzucenia oferty, wystąpienia o uzupełnienie ofert, odwołania postępowania przetargowego przed otwarciem ofert, unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyn, a także do zamknięcia przetargu bez wybrania oferty. Otwarcie ofert w tym postępowaniu jest niejawne.

 

Napisane dnia 08/03/2019 przez Siarkopol Gdansk S.A.