Click for Gdansk, Poland Forecast
 
 
 

„Siarkopol” Gdańsk S.A., ul. Mjr. H. Sucharskiego 12, 80-601 Gdańsk ogłasza przetarg ofertowy na sukcesywne dostarczanie oleju napędowego na potrzeby spółki.

Dostawa oleju napędowego spełniającego normę PN-EN 590 na potrzeby pojazdów i maszyn zamawiającego w szacunkowej ilości 80.000 litrów rocznie.

Warunki realizacji usługi:

1.       Realizacja dostaw w terminach każdorazowo wskazanych przez zamawiającego, nie później niż 24 godziny od złożenia zamówienia.

2.       Transport paliwa na koszt i odpowiedzialność dostawcy.

3.       Dostawy realizowane przy użyciu autocystern wyposażonych w legalizowaną instalację pomiarową ilości wydawanego oleju.

4.       Wymagane świadectwo jakości paliwa dla każdorazowej dostawy.

5.       Do wglądu koncesja na obrót paliwami.

Kryterium wyboru: 100% cena jednostkowa za litr ON.

Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.
Wykonawca określi cenę paliwa na podstawie cen obowiązujących w dniu sporządzania oferty.
Wykonawca określi wysokość udzielonego rabatu w złotych polskich. Udzielony rabat jest stały i nie ulega zmianie przez cały okres realizacji usługi na rzecz zamawiającego. Cena w dniu dostawy paliwa zostanie każdorazowo pomniejszona o kwotę udzielonego rabatu.

Oferty należy składać w sekretariacie „Siarkopol” Gdańsk S.A., ul. Mjr. H. Sucharskiego 12, 80-601 Gdańsk  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.04.2017 r. godz. 10:00.

Do oferty należy dołączyć kopię koncesji na obrót paliwami.

Oferta winna być złożona w zamkniętej białej kopercie, bez znaków firmowych, z napisem „Oferta – dostawca paliwa”

Otwarcie ofert w danym postępowaniu jest niejawne.

Dodatkowych informacji udziela: Pan Andrzej Szymikowski, tel. 602 693 303, email: aszymikowski@siarkopol.gda.pl

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do: swobodnego wyboru oferenta lub odrzucenia oferty, wystąpienia o uzupełnienie ofert, odwołania postępowania przetargowego przed otwarciem ofert, unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyn, a także do zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.

Napisane dnia 13/03/2017 przez Siarkopol Gdansk S.A.