Click for Gdansk, Poland Forecast
 
 
 

„Siarkopol” Gdańsk S.A., 80-601 Gdańsk, ul. mjr. H. Sucharskiego 12, ogłasza przetarg w formie ofert pisemnych na wykonanie remontu sieci wodociągowej i ppoż na terenie siedziby „Siarkopol” Gdańsk S.A.

Wykaz prac związanych z remontem:

1.         Wymiana rurociągu DN200 na rurę w wykonaniu PE DN160 na odcinku 250 mb.

a.         Wariant I - Ułożenie rury PE DN160 w istniejący rurociąg wodny DN200

b.         Wariant II – Ułożenie nowego odcinka rurociągu PE DN160 metodą odkrywkową.

2.         Wymiana 3 szt. hydrantów wraz z zasuwami odcinającymi.

3.         Wymiana zasuwy DN200 na istniejącym odcinku magistrali wodnej z redukcją na DN160.

Szczegóły związane z zakresem prac z działem technicznym Siarkopol Gdańsk S.A.: Rafał Cichosz, rcichosz@siarkopol.gda.pl, tel: 606 789 043

Oferta powinna być złożona  w zamkniętej kopercie z napisem „Remont sieci wodociągowej i ppoż”. Oferty  należy składać w sekretariacie siedziby „Siarkopol” Gdańsk S.A. w Gdańsku przy ulicy mjr. H Sucharskiego 12 80-601 Gdańsk w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.09.2017 do godz. 1000. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do zleceniodawcy.       

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2017 o godz. 1015 w siedzibie „Siarkopol” Gdańsk S.A.  przy ulicy mjr. H Sucharskiego 12 w sali nr 9..

 

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do: swobodnego wyboru oferenta lub odrzuceniu oferty, wystąpienia o uzupełnienie ofert, odwołania postępowania przetargowego przed otwarciem ofert, unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyn, a także do zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.

 

 

Napisane dnia 29/08/2017 przez Siarkopol Gdansk S.A.