Click for Gdansk, Poland Forecast
 
 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
„Siarkopol” Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku  ogłasza przetarg w formie ofert pisemnych na wykonanie prac polegających na rozbiórce, usunięciu i utylizacji obiektów przemysłowych położonych na terenie siedziby „Siarkopol” Gdańsk S.A. 

Wykaz obiektów przeznaczonych do likwidacji oraz szczegółowe wymagania zleceniodawcy znajdują się w załączniku „SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA” oraz w załączniku nr 1 „WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH DO LIKWIDACJI W RAMACH PRZETARGU”.

Wykonawca prac rozbiórkowych zobowiązany będzie do przestrzegania „PROCEDURY WYWOZU…”.

Oferta powinna być złożona  w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta-Rozbiórka”. Oferty  należy składać w sekretariacie siedziby „Siarkopol” Gdańsk S.A. w Gdańsku przy ulicy mjr. H Sucharskiego 12 80-601 Gdańsk w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.06.2017 do godz. 1000. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do zleceniodawcy.       

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2017 o godz. 1015 w siedzibie „Siarkopol” Gdańsk S.A.  przy ulicy mjr. H Sucharskiego 12 w sali nr 9.

Wizja lokalna na terenie Siarkopolu odbędzie się dnia 13.06.2017 o godz. 12.00. Obecność obowiązkowa.

Oferta powinna spełniać warunki określone w załączniku „SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA” oraz zawierać oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami i przedmiotem rozbiórki i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz oświadczenie o spełnieniu warunków przetargu.

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do: swobodnego wyboru oferenta lub odrzuceniu oferty, wystąpienia o uzupełnienie ofert, odwołania postępowania przetargowego przed otwarciem ofert, unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyn, a także do zamknięcia przetargu bez wybrania oferty. 

 

 

Napisane dnia 05/06/2017 przez Siarkopol Gdansk S.A.