Click for Gdansk, Poland Forecast
 
 
 

„Siarkopol” Gdańsk S.A., 80-601 Gdańsk, ul. mjr. H. Sucharskiego 12

ogłasza przetarg w formie ofert pisemnych na sprzedaż urządzeń  wymienionych w załączniku

Lista środków trwałych przeznaczonych do likwidacji

 

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg – sprzedaż ”. Oferty z proponowaną ceną netto należy składać w sekretariacie „Siarkopol”  Gdańsk S.A. w Gdańsku przy ulicy mjr. H. Sucharskiego 12, 80-601 Gdańsk w nieprzekraczalnym terminie do 03 lipca 2017r. godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 lipca 2017r. o godz. 10.15 w siedzibie „Siarkopol” Gdańsk S.A. przy ulicy mjr. H Sucharskiego 12  w sali nr 9. Otwarcie ofert w niniejszym postępowaniu jest niejawne.Informacje dotyczące przedmiotu przetargu udziela Pan Jacek Ciepiela,  tel. kom. 608 361 569.

W dniach 14 oraz 21 czerwca 2017 w godzinach 10.00-13.00 istnieje możliwość obejrzenia sprzedawanych urządzeń  na terenie „Siarkopol” Gdańsk S.A.

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do: swobodnego wyboru oferenta lub odrzuceniu oferty, wystąpienia o uzupełnienie ofert, odwołania postępowania przetargowego przed otwarciem ofert, unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyn, a także do zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.

 

Napisane dnia 05/06/2017 przez Siarkopol Gdansk S.A.