Click for Gdansk, Poland Forecast
 
 
 

 

Zaproszenie do składania ofert

„Siarkopol” Gdańsk S.A., 80-601 Gdańsk, ul. mjr. H. Sucharskiego 12 zaprasza do składania ofert na realizację Zamówienia obejmującego wykonanie prac remontowych piskownika na oczyszczali ścieków w "Siarkopol" Gdańsk S.A.

Przedsiębiorstwo "Siarkopol" Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zaprasza do udziału w postępowaniu którego przedmiotem jest realizacja Zamówienia obejmującego wykonanie prac remontowych piaskownika na oczyszczalni ścieków w "Siarkopol" Gdańsk S.A.

Termin składania ofert upływa w dniu 17 maja 2019 roku o godz. 10.00.

Dokumentacja dotycząca postępowania:

1. SIWZ

2. Schemat konstrukcyjny piaskownika

Zamawiający nie dopuszcza:

- składania ofert częściowych,

- składania ofert wariantowych,

- złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty.

Osobą uprawniona do kontaktu z Oferentami jest Pan Rafał Cichosz, tel. 606 789 043, e-mail: rcichosz@siarkopol.gda.pl.


 

Zamawiający ma prawo zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, włączając w to kryteria oceny ofert, warunki udziału w postępowaniu oraz sposób ich spełnienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.siarkopol.gda.pl.

Napisane dnia 23/04/2019 przez Siarkopol Gdansk S.A.