Click for Gdansk, Poland Forecast
 
 
 

„Siarkopol” Gdańsk S.A., 80-601 Gdańsk, ul. mjr. H. Sucharskiego 12, ogłasza przetarg w formie ofert pisemnych na sprzedaż urządzeń wymienionych w załączniku

„Lista środków trwałych przeznaczonych do likwidacji”.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg – sprzedaż”. Oferty z proponowaną ceną netto należy składać w sekretariacie „Siarkopol”  Gdańsk S.A. w Gdańsku przy ulicy mjr. H. Sucharskiego 12, 80-601 Gdańsk w nieprzekraczalnym terminie do 20 lipca 2017r. godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lipca 2017r. o godz. 10.15 w siedzibie „Siarkopol” Gdańsk S.A. przy ulicy mjr. H Sucharskiego 12 w sali nr 9. Otwarcie ofert w niniejszym postępowaniu jest niejawne.

W dniach 17.07. 2017 w godzinach 12.00-13.00 istnieje możliwość obejrzenia sprzedawanych urządzeń na terenie „Siarkopol” Gdańsk S.A. Informacje dotyczące przedmiotu przetargu udziela Pan Jacek Ciepiela, tel. kom. 608 361 569.    

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do: swobodnego wyboru oferenta lub odrzuceniu oferty, wystąpienia o uzupełnienie ofert, odwołania postępowania przetargowego przed otwarciem ofert, unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyn, a także do zamknięcia przetargu bez wybrania oferty. 

 

 

Napisane dnia 12/07/2017 przez Siarkopol Gdansk S.A.